BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Câu Hỏi

Cho tôi hỏi về quy định về mức thu lệ phí thẩm định Đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước... (25/12/2021)

  Trả lời có tính chất tham khảo

//bqldavilg.sotnmt.cantho.gov.vn/resource/357115/assets/images/istockphoto-1300845620-170667a.jpg
Admin   25/12/2021
Theo quy định tại Thông tư số 94/2016/TT-BTC, ngày 27/6/2016 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25/10/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng... Xem tiếp