BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Danh bạ Ban QLDA VILG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Chí Kiên

Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

0947707879

2

Lê Hoàng Nghi

Thành viên Ban QLDA; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

0918309479

3

Nguyễn Văn Hiếu

Thành viên Ban QLDA; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

 

4

Nguyễn Ngọc Khoa

Thành viên Ban QLDA; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

 

5

Lê Thị Yến Linh

Thành viên Ban QLDA; Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

0985596787

6

Phùng Quốc Hùng

Thành viên Ban QLDA ; Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường

0944585666