BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Giới thiệu chung

Giới thiệu thành viên ban QLDA

Giới thiệu thành viên ban QLDA

Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tại thành ...
Giới thiệu về dự án VILG

Giới thiệu về dự án VILG

1. Mục tiêu của Dự án: - Mục tiêu tổng quát: + Phát triển, vận hành một hệ thống thông tỉn đất đai ...