BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Giới thiệu thành viên ban QLDA

Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tại thành phố Cần Thơ” được thành lập vào ngày 04 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định số 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Ban Quản lý Dự án có 12 thành viên cụ thể như sau:

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Các thành viên

- Ông Lê Hoàng Nghi, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Nhóm Kế hoạch, Tài chính, kiêm cán bộ mua sắm đấu thầu của Dự án;

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Phụ trách Nhóm Tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đông của Dự án;

- Bà Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phụ trách Nhóm Kỹ thuật, kiêm cán bộ cơ sở dữ liệu của Dự án;

- Bà Lê Thị Yến Linh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Cán bộ kế hoạch, tổng hợp theo dõi tiến độ dự án của Dự án;

- Ông Phùng Quốc Hùng, Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Kế toán trưởng của Dự án;

- Bà Bùi Thị Trang Nga, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Thủ quỹ của Dự án;

- Ông Nguyễn Văn Phước Lộc, Chuyên viên Chỉ cục Quản lý đất đai, Phụ trách Cán bộ Đăng ký đất đai của Dự án;

- Ông Nguyễn Đăng Phương, Phó phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận, Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Cán bộ cơ sở dữ liệu của Dự án;

- Ông Nguyễn Hồng Hải, Chuyên viên Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Cán bộ hệ thông hạ tâng công nghệ thông tỉn của Dự án;

- Ông Lê Nguyễn Hồng Phúc, Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính,Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Cán bộ hành chính của Dự án;

- Ông Lương Vĩnh Tựu, Nhân viên lái xe Sở Tài nguyên và Môi trường, Phụ trách Nhân viên lái xe của Dự án.
Ban Quản lý dự án VILG có vai trò

a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan chủ quản Dự án thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát nội dung Dự án trên địa bàn thành phố;

b) Giúp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ của chủ Dự án đối với nội dung Dự án đầu tư cho thành phố. 
Ban QLDA VILG có nhiệm vụ

Ban Quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án ban hành theo Quyết định số l 141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vê việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG) và các văn bản pháp luật có liên quan.