BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Câu Hỏi

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước (25/12/2021)

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ là cơ quan chuyên môn giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên (đất, nước, khoáng sản), môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.