BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 347/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, ...
2 106/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án; Kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu ...
3 1982/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sử dụng vốn vay, trả nợ vay Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Cần Thơ
4 1189/QĐ-BTNMT
5 930/QĐ-TTg Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và CSDL đất đai” vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới (Dự án VILG) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ...
6 1141/QĐ-BTNMT
7 1236/QĐ-BTNMT Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai", vay vốn Ngân hàng Thế giới