BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án; Kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (VILG) thực hiện tại thành phố Cần Thơ

106/QĐ-UBND Tải file đính kèm

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án; Kế hoạch thực hiện năm 2021 của dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" (VILG) thực hiện tại thành phố Cần Thơ