BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VILG

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Về việc phê duyệt phương án sử dụng vốn vay, trả nợ vay Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Cần Thơ

1982/QĐ-UBND Tải file đính kèm

Về việc phê duyệt phương án sử dụng vốn vay, trả nợ vay Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại thành phố Cần Thơ